Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Η ΜΠΕ για το Φράγμα Τάνου έχει διαβιβαστεί για γνωμοδότηση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (4/10/2010)

Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει διαβιβαστεί από την Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) του Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α, με το υπ’ αριθ. οικ. 130258/17-9-2010 έγγραφό της, για γνωμοδότηση, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία:

Ονομασία-Είδος έργου: «Φράγμα Τάνου Ν. Αρκαδίας»

Φορέας πραγματοποίησης του έργου ή λειτουργίας της δραστηριότητας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης: από 4-10-2010 έως 2-11-2010

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση εγγράφως των απόψεων των πολιτών και φορέων τους: από 4-10-2010 έως 7-11-2010

Αρμόδια σε θέματα περιβάλλοντος Υπηρεσία: Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος, Ε.Υ.ΠΕ., Υ.ΠΕ.Κ.Α., Τμήμα Β’

Πληροφορίες: Ζωή Δεδούση, τηλ.: 2106417707

Αρμόδια Υπηρεσία του Νομαρχιακού Συμβουλίου για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων: Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α. Αρκαδίας

Οποιοσδήποτε φορέας ή πολίτης επιθυμεί, μπορεί να λάβει γνώση του περιεχομένου του φακέλου της μελέτης και να καταθέσει εμπρόθεσμα γραπτώς τις απόψεις του.

Εφημερίδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης: Αρκαδικές Ειδήσεις